جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20001 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه‌اي||مركز آموزش علمي - كاربردي فرهنگ و هنر واحد 29 تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 212 آزاد-شاغل 601
20002 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - بهره‌برداري از سيستم‌هاي مخابراتي||دانشکده علمي ـ کاربردي پست و مخابرات| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 129 آزاد-شاغل 601
20003 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - بهره‌برداري از سيستم‌هاي مخابراتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مخابرات نزاجا - (شهيد سرتيپ اميني)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 102 شاغل 601
20004 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - بهره‌برداري از سيستم‌هاي مخابراتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران - شيراز| محل تحصیل: استان:فارس شهرستان:شيراز,مركزي زن-مرد 188 آزاد-شاغل 601
20005 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتا||دانشکده علمي ـ کاربردي پست و مخابرات| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 129 آزاد-شاغل 601
20006 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتا||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران - شيراز| محل تحصیل: استان:فارس شهرستان:شيراز,مركزي زن-مرد 188 آزاد-شاغل 601
20007 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتا||مركز آموزش علمي - كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران - شيراز| محل تحصیل: استان:فارس شهرستان:شيراز,مركزي زن-مرد 188 آزاد-شاغل 601
20008 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات سيار||دانشکده علمي ـ کاربردي پست و مخابرات| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 129 آزاد-شاغل 601
20009 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات سيار||مركز آموزش علمي - كاربردي شهيد صياد شيرازي| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 126 شاغل 601
20010 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات سيار||مركز آموزش علمي - كاربردي مخابرات نزاجا - (شهيد سرتيپ اميني)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 102 شاغل 601