جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20051 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد زنجان| محل تحصیل: استان:زنجان شهرستان:زنجان,مركزي مرد 118 آزاد-شاغل 601
20052 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي زنجان| محل تحصیل: استان:زنجان شهرستان:زنجان,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20053 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت كالسيمين| محل تحصیل: استان:زنجان شهرستان:ماه نشان,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20054 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي سمنان| محل تحصیل: استان:سمنان شهرستان:سمنان,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20055 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت سيم و كابل مغان| محل تحصیل: استان:سمنان شهرستان:شاهرود,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20056 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي شاهرود| محل تحصیل: استان:سمنان شهرستان:شاهرود,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20057 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت غرب استيل| محل تحصیل: استان:سمنان شهرستان:مهدي شهر,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20058 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران - شيراز| محل تحصیل: استان:فارس شهرستان:شيراز,مركزي زن-مرد 188 آزاد-شاغل 601
20059 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد قزوين| محل تحصیل: استان:قزوين شهرستان:البرز,مركزي زن-مرد 118 آزاد-شاغل 601
20060 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي نيرو محركه| محل تحصیل: استان:قزوين شهرستان:البرز,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601