جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20081 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كوهدشت 1| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:كوهدشت,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20082 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مهر پيروز| محل تحصیل: استان:مازندران شهرستان:عباس اباد,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20083 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كارآموزان چالوس| محل تحصیل: استان:مازندران شهرستان:چالوس,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20084 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد 19 قائم‌شهر| محل تحصیل: استان:مازندران شهرستان:قائم شهر,مركزي زن-مرد 118 آزاد-شاغل 601
20085 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي گروه صنعتي صفا| محل تحصیل: استان:مركزي شهرستان:ساوه,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20086 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت توليد رنگ و مواد شيميايي الوان ثابت| محل تحصیل: استان:همدان شهرستان:كبودراهنگ,مركزي زن-مرد 198 آزاد-شاغل 601
20087 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت شهرك‌هاي صنعتي اردكان| محل تحصیل: استان:يزد شهرستان:اردكان,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20088 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي بافق| محل تحصیل: استان:يزد شهرستان:بافق,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20089 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي ميبد| محل تحصیل: استان:يزد شهرستان:ميبد,مركزي مرد 199 آزاد-شاغل 601
20091 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي سازمان صنايع هوايي| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 164 شاغل 601